بام پارت اسپانسر رونیز کلاب
هیات موتور سواری و اتومبیل رانی استان تهران